Privacy policy

Voor een goede behandeling i s het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw  behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • Ervoor zorg dat geen onbevoegden toegang hebben tot uw gegevens.

Ik als behandelend therapeut heb als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik als behandelend therapeut heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens in uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen worden gebruikt:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een ander behandelprincipe. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van uw gegevens uit uw dossier zal worden gebruikt voor financiële administratie, zodat er een factuur kan worden opgesteld door de therapeut of zijn administrateur.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw klantnummer en/of geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Consult Acupunctuur 24104

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u heb ontvangen.  Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van  uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u dan vragen om zich te legitimeren voordat ik gehoor geef aan uw verzoek.

Indien ik uw persoonsgegevens mag verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op! 

Contactgegevens

info@energizeyourbody.nl

tel: 0618830638